Da Gabriele B.V. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop. In dit privacy- en cookiebeleid geven wij meer informatie over hoe wij uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de gasten van onze Da Gabriele bestel webshop.

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen. Dat doel is om webshop bestellingen van Da Gabriele te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Da Gabriele is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Da Gabriele B.V.

Kamer van Koophandel: 08176147

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacybeleid staat op onze website (bestel.dagabriele.nl).

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2020.

Ontvangers

Bepaalde gegevens die u aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Da Gabriele. Da Gabriele verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacybeleid staat op onze website (bestel.dagabriele.nl).

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2020.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij via de website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Da Gabriele bewaart de persoonsgegevens zo lang u een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal Da Gabriele altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Da Gabriele bestel website

Wanneer u een bestelling plaatst op bestel.dagabriele.nl geeft u Da Gabriele toestemming bepaalde persoonsgegevens van u waaronder naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een beveiligde database. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te verwerken en bezorgen. U kunt op ieder moment jouw gegevens laten verwijderen door contact op te nemen met ons per mail info@gabriele.nl, telefonisch 0341 414400 of schriftelijk: Da Gabriele, Vischmarkt 31, 3841BE Harderwijk.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op de website. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van uw mobiele telefoon, computer of tablet (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Zowel Da Gabriele als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor gebruikt Da Gabriele cookies?

Da Gabriele maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Da Gabriele gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Da Gabriele verstrekt. Da Gabriele verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Da Gabriele zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Da Gabriele hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Da Gabriele Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook Website Custom Audiences

Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Da Gabriele data van haar website gebruiken om u relevante advertenties op Facebook te kunnen tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Da Gabriele, wordt algemene informatie omtrent uw browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die u bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen.

Verwijdering cookies

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste je browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Da Gabriele neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@gabriele.nl

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we uw vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen u er op dat u, in het geval wij een verzoek van u afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht

U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

u heeft het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zullen we uw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw belang zwaarder weegt, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij Da Gabriele verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

Vragen of klachten?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail via info@gabriele.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ons niet uit, dan kun u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.